FLA

Exemples de FLA

Acronyme pour Fenomeni Luminosi in Atmosfera, phénomènes lumineux en atmosphère (Anomalous Luminous Phenomena ou ALP en anglais).